همه گفتند با سهمیه قبول شده اما…

0

کیان… دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد. . . .

دانشگاه که قبول شد،همه گفتند باسهمیه قبول شده.!

ولی. . . .هیچ وقت نفهمیدند کلاس اول وقتی می خواستند به او یاد بدهند که بنویسد”بابا”. . . .

یک هفته در تب سوخت…